BASHKIA POGRADEC, VENDE TË LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,  nenit 5 të ligjit nr. 8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”,i ndryshuar, neni 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 313, datë 01.07.2002 “Për caktimin e strukturës së numrit të punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore të Policisë së Bashkisë dhe Komunës”,

 

  • Bashkia e Pogradecit shpall procedurat e konkurimit për 1 (një) vend të lirë: