BASHKIA POGRADEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion –Përgjegjës Sektori në Sektorin e Vlerësimit dhe Regjistrimit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore,  Kategoria e pagës III-a/1.

1 (Një) Pozicion –Specialist për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit rom dhe egjiptian, Kategoria e pagës IV-a, Sektori i përfshirjes sociale, barazisë gjinore dhe mbrojtjes së fëmijëve, Drejtoria e Shërbimeve Sociale.

1 (Një) Pozicion – Specialist për prokurimet publike pranë Sektorit Prokurimeve Publike, Drejtoria e Çështjeve Juridike,  Prokurimeve dhe Aseteve, Kategoria e pagës III-b.

1(një) pozicion – Specialist për rininë, në Sektorin e Turizmit dhe Rinisë, Drejtoria e Turizmit, Trashëgimisë Kulturore dhe Rinisë, Kategoria e pagës IV-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje_për_vende_të_lira_pune-_Bashkia_Pogradec_06.10.2022_(_