BASHKIA POGRADEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

 

1 (Një) Pozicion –Përgjegjës strehimi , në Sektorin e Strehimit , Drejtoria e Emergjencave, Strehimit dhe Administrimit të Tokës Bujqësore në Njesitë Administrative , Kategoria e pagës III-a/1.

2 (Dy) Pozicione – Specialist i Auditimit të Brendshëm, në Sektorin e Auditimit të Brëndshëm, Kategori e pagës III-b.

2 (Dy) Pozicione – “Specialist finance”, pranë Sektorit tnë Drejtorinë Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar, Kategoria e pagës III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje_për_vende_te_lira_pune-_Bashkia_Pogradec,_Njoftim_fituesi_09.11.2022