BASHKIA POGRADEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës në Sektorin e përfshirjes sociale, barazisë gjinore dhe mbrojtjes të fëmijëve, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Kategoria e pagës III-a/1.

1 (Një) Pozicion – Drejtor,  në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Kategoria e pagës II-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje_per_vende_te_lira_pune-_Bashkia_Pogradec