BASHKIA POGRADEC VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion – Drejtor në Drejtorinë e Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Aseteve, Kategoria e pagës II-b.

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës në Sektorin e Financave dhe Buxhetit , Drejtoria e Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar , Kategoria e pages III-a/1.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive