BASHKIA POGRADEC, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

1 (Një) Pozicion – “Specialist për prokurimet publike” , pranë Sektorit të Prokurimeve Publike, Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe  Prokurimeve Publike,  Kategoria e pagës III-b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Shpallje Specialist për prokurimet publike (1)