BASHKIA POGRADEC – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKm-së nr.243, datë 18.03.2015” Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec, njofton se ,në përfundim të procedurës së konkurimit për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

  • 1 (Një) Pozicion – Specialist  për  ankimet gjyqësore dhe administrative, Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve Publike, Kategoria e pagës IV-a.

Kandidati fitues i pozicionit të lirë është:

  • Znj.Lorena Sadikllari