BASHKIA POGRADEC, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar dhe VKm-se nr.243,
date 18.03.2015″ Per pranirnin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerirnin ne
kategorine ekzekutive”, te Keshillit te Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore
prane Bashkise Pogradec, njofton se:
Ne perfundim te procedures se konkurimit per pranimin ne sherbimin civil per pozicionin :

 • 2 (Dy) Pozicione – Specialist per projektet ne Sektorin e Planifikimit Urban dhe Projektimit,
  Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Kategoria e pages III- b.

Kandidati fitues eshte:

1. Mariano Tasellari
2. Klajdi Ilo

 

 • 1 (Nje) Pozicion – Specialist per migracionin dhe diasporen ne Sektorin e Perfshirjes Sociale,
  Barazise Gjinore dhe Mbrojtjes se Femijeve, Drejtoria e Sherbimeve Sociale, Kategoria e pages
  IV- a.

Kandidati fitues eshte: 1. Klea Agolli

 

Ne zbatim te nenit 22 dhe 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, te Vendimit
Nr. 243, date 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne
kategorine ekzekutive”, te Keshillit te Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore
prane Bashkise Pogradec:

Ne perfundim te procedures se konkurirnit per pranimin per pranim ne kategorine ekzekutive ne
pozicionin:

 • 2 (Dy) pozicione- Specialist per trajtimin e konflikteve mbi titujt e pronesise, prane Sektorit
  te Trajtimit te Titujve tre Pronesise, Drejtoria e Emergjencave, Strehimit dhe Administrimit
  te Tokes Bujqesore ne Nj. A, Transporti dhe Sherbimeve, Kategoria e pages IV-a.

Kandidatet fitues te pozicionit te lire jane:

Z. Dritan Dragoi

Z. Nilson Ohrani

 

 • 2 (Dy) Pozicione -“Specialist per monitorimin dhe zbatimin e kushteve te kontrates dhe
  lejeve te ndertimit”, prane Sektorit te Monitorimit te Kushteve te Kontrates , Lejeve te
  Ndertimit, Drejtoria e Planifikimit te Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit, Kategoria e
  pages III-b.

Kandidatet fitues te pozicionit te lire jane:

Z. Arsel Liçkollari
Znj. Megi Tollozhina