BASHKIA POGRADEC, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr. 139/2015/ “Për vetëqeverisjen vendore”, nenit 20 të ligjit nr. 89/2022 “Për policinë bashkiake”, nenit 13 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të policisë bashkiake” ,për pozicionin si më poshtë:

 

1 (Një) Pozicion – Kryeinspektor pranë Policisë Bashkiake, Drejtoria e Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit.

 

Kandidati fitues është:

– Z. MARKEL HAFESLLARI