BASHKIA POGRADEC, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec njofton se:

Nga verifikimi i kryer pranë sektorit të arkiv – protokollit dhe Sektorit të Burimeve Njerëzore, rezulton se NUK është paraqitur asnjë aplikim për lëvizje paralele, për këtë procedurë nga nëpunës civilë të së njëjtës kategori,vazhdon procedura për pranimin në shërbimin civil, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil për pozicionin si më poshtë :

  • 2 (dy) pozicione – “Specialist për monitorimin dhe zbatimin e kushteve të kontratës dhe lejeve të ndërtimit”, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit , Kategoria e pagës III-b.

 

Nga verifikimi i kryer pranë sektorit të arkiv – protokollit dhe Sektorit të Burimeve Njerëzore, rezulton se NUK është paraqitur asnjë aplikim për lëvizje paralele, për këtë procedurë nga nëpunës civilë të së njëjtës kategori,vazhdon procedura për pranimin në shërbimin civil, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil për pozicionin si më poshtë :

  • 2 (dy) pozicione – “Specialist për trajtimin e konflikteve të titujve të pronësisë, Drejtoria e Emergjencave Civile, Strehimit dhe Administrimit të Tokës Bujqësore në NJA ,Transportit dhe Shërbimeve , Kategoria e pagës III-b.

 

Nga verifikimi i kryer pranë sektorit të arkiv – protokollit dhe Sektorit të Burimeve Njerëzore, rezulton se NUK është paraqitur asnjë aplikim për lëvizje paralele, për këto proçedura nga nëpunës civilë të së njëjtës kategori,vazhdon proçedura për pranimin në shërbimin civil. në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil, për pozicionin si më poshtë:

  • 1 (një) pozicion – “Specialist për migracionin dhe diasporën”, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Kategoria e pagës IV-a.

 

Nga verifikimi i kryer pranë sektorit të arkiv – protokollit dhe Sektorit të Burimeve Njerëzore, rezulton se NUK është paraqitur asnjë aplikim për lëvizje paralele, për këto proçedura nga nëpunës civilë të së njëjtës kategori,vazhdon proçedura për pranimin në shërbimin civil. në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil, për pozicionin si më poshtë:

  • 3 (tre) pozicione – “Specialist për projektet”, Sektori i Planifikimit Urban dhe Projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III-b.