BASHKIA POGRADEC, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim tc nenit 22 dhe 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil’ i ndryshuar, te Vendimit
Nr. 243, date 18/03/2015 “Per pranirnin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne
kategorine ekzekutive”, te Keshillit te Ministrave Njesia e Menaxhimit tc Burimeve Njerezore
prane Bashkise Pogradec:

 • 2 (Dy) Pozicione -“Specialist per monitorimin dhe zbatimin e kushteve te kontrates dhe
  lejeve te ndertimit”, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit ,
  Kategoria e pages II-b.

Kandidatet qe plotesojne kriteret per tu kualifikuar ne fazen e dyte te konkurrimit jane:

1. Z. Arsel Liçkollari

2. Z. Megi Tollozhina

Testimi me shkrim dote zhvillohet diten e merkure, date 22.04.2024 ne oren 12:00 dhe intervista
e strukturuar me goje do te zhvillohet date 24.04.2024 ne oren 12:00, prane ambienteve te
Bashkise Pogradec.

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, neni 22,
si dhe VKM-se nr. 243, date 18.03.2015 “Per pranirnin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe
emerimin ne kategorine ekzekutive”, Kreu IV “Konkurrimi”, pika 1, shkronja a. Njesia e
Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne perfundim te afatit kohor per dorezimin e
dokumentacionit te kandidateve per konkurrim dhe procedures per pranirnin ne sherbimin civil
ne pozicionin e meposhtem:

 • 1 (nje) Pozicion- Specialist per migracionin dhe diasporen, Sektori i perfshirjes sociale,
  barazise gjinore dhe mbrotjes te femijeve, Drejtoria e Sherbimeve Sociale, Kategoria e
  pages IV-a.
 • Lista e kandidateve qe plotesojne kriteret e pergjithshme edhe  te posacme te pozicioneve te lira dhe qe kualifikohen per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit eshte si me poshte:
 • Klea Agolli

Testimi me shkrim dhe intervista do te zhvillohet ne date 22.04.2024 ne oren 11:00. dhe
intervista e strukturuar ne date 24.04.2023 ne ambientet e Bashkise Pogradec.

 

 • 3 (tre) Pozicione- Specialist per projektet, Sektori i Planifikimit Urban dhe Projektimit,
  Drejtoria e Planifikimir dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Kategoria e pages III-b.

Lista e kandidateve qe plotesojne kriteret e pergjithshme dhe te posacme te pozicioneve te lira
dhe qe kualifikohen per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit jane si me poshte:

Klajdi Ilo
Mariano Tasellari

Testimi me shkrim dhe intervista do te zhvillohet ne date 22.04.2024 ne oren 11:00, dhe
intervista e strukruruar ne date 24.04.2023 ne ambientet e Bashkise Pogradec.