BASHKIA PËRMET VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe te nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, IV, VIII të Vendimit nr. Vendim  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive .Bashkia Përmet shpall procedurën për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin :

 

Specialist Audit i Brendshëm               Kategoria  IV-a                    

Specialist shërbimesh dhe liçensa                Kategoria  IV-b                   

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

archive