BASHKIA PEQIN VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Peqin shpall proçeduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

•1 (një) specialist per Koordinimin e Integrimit Evropian dhe ndihmës së huaj, në Bashkine Peqin – kategoria IV-a

  1. Inspektor i Apelimit Tatimor, Bashkia Peqin – kategoria IV-
  2. Drejtor i Drejtorisë të Financës Kategoria: II-b
  3. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (2)