BASHKIA PEQIN – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Peqin shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  1. Sekretar i Përgjithshëm – Kategoria: I-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje_Sekretar_Pergjithshem