BASHKIA PEQIN – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, bashkia Peqin shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

  1. Drejtor i Drejtorisë të Financës Kategoria: II-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Shpallje_Drejtor_Drejtoria_Financës