BASHKIA PEQIN, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe te nenit 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si
dhe te Kreut II, IV dhe VII, te Vendimit m.243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave,
Bashkia Peqin shpall proceduren e levizjes paralele dhe te pranimit ne sherbimin civil per
kategorine ekzekutive, per grupin e pozicioneve:

– 1 (nje) Specialist jurist ne Drejtorine e Sherbimeve Bujqesore, Veterinare dhe Pyjeve te
Bashkise Peqin – kategoria IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA PEQIN