BASHKIA PEQIN – SHPALLJE FITUESI

Ne perputhje me  nenin 26 te ligjit 152/2013 “Per Nenpunsin Civil,Vendimit te Keshillit te Miniatrave Nr 242 date 18.03.2015 “Per Plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese “.Kreu III. Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Peqin ,ne perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve ,per permbushjen e kushteve te levizjes paralele te kerkesave te vecanta te percaktuar ne shpalljen per konkurim ,njofton per pozocionin:

 

 

  1. 1(nje) Drejtor I Finances Kategoria II-b

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit