BASHKIA PEQIN, SHPALLJE FITUESI

Specialist për diasporën, pranë Zyrës për Diasporën.

 

 

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit nr.152/2013,i ndryshuar ”Per nenpunesin civil”,si dhe Kreu III te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.243,date 18.03.2015”Bashkia Peqin ne perfundim te procedures per pranimin ne sherbimin civil njofton se kantidati fitues eshte :

 

 

· Z.Klejvis Elezi