BASHKIA PEQIN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, bashkia Peqin, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. Drejtor i Drejtorisë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe TIK – kategoria: II-b Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
–  Gentian Cani

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.10.2019, ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Peqin, me adresë “Bulevardi Mustafa Gjinishi”, Peqin.