Bashkia Peqin REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Peqin, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

 • 2 (dy) Specialistë, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore

 

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

 • Denisa Zyba
 • Jona     Ballhysa
 1. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 19.10.2020, ora 13:00 në ambientet e Bashkise Peqin, Blv “Mustafa Gjinishi”, Peqin.

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.10.2020, ora 13:00 në ambientet e Bashkise Peqin, Blv “Mustafa Gjinishi”, Peqin.

 2. Bashkia Peqin, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:
  • 1 (një) Specialist jurist në Drejtorinë e Financës

   

  Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

  • Klementina Nuka
  1. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 19.10.2020, ora 13:00 në ambientet e Bashkise Peqin, Blv “Mustafa Gjinishi”, Peqin.

   B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.10.2020, ora 13:00 në ambientet e Bashkise Peqin, Blv “Mustafa Gjinishi”, Peqin.