BASHKIA PEQIN, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Peqin ne zbatim te nenit 22 te ligjit 152/2013 “Per nenpunesin Civil”I ndryshuar si dhe te pikes 243 te kreut VII Pika 9, te Vendimit ,date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Peqin pas perfundimit paraprak te kantidateve,per permbushjen e Kushteve per pranimin ne sherbimin civil dhe kritereve te vecanta percaktuara ne shpalljen per konkurim ,njofton se per grupin e pozicioneve:

  •  1(nje) Specialist Jurist ne Drejtorine e Sherbimeve Bujqesore të Bashkisë Peqin. Kategoria IV-a

 

Kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurrimit eshte:  Albo Kasa

A.Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 14.06.2024, ora 12:00 ne ambientet e Bashkise Peqin ,Bulevardi “Mustafa Gjinishi”,Peqin

b.Intervista me goje do te zhvillohet ne daten 18.06.2024, ora 13:00 ne ambientet e Bashkise Peqin ,Bulevardi “Mustafa Gjinishi”,Peqin