BASHKIA PEQIN, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,ne perfundim te verifikimit paraprak te kantidateve per permbushjen e kushteve te lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • Specialist Jurist ne Drejtorine e Sherbimeve Bujqesore të Bashkisë Peqin. Kategoria IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit