BASHKIA MIRDITË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22, 23, 24 dhe 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr.243 dt.18.03.2015 “ Për pranimin, lëvizjen paralele, emërimin dhe periudhën e provës për kategorinë ekzekutivete të nëpunësve civilë”, Bashkia Mirditë, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  1. “Inxhinier Ndërtimi/Arktitekt/Topograf”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : – shpallja (1)