BASHKIA MIRDITË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22,23,24 dhe 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr.243 dt.18.03.2015 “ Për pranimin, levizjen paralele,emerimin dhe periudhen e proves per kategorine ekzekutive te nenpunesve civile”, ndryshuar me VKM nr.746 dt.19.12.2018,

 

Bashkia Mirditë, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin :

  1. “Specialist per shqyrtimin, trajtimin dhe adresimin e ankesave qytetare”- Sektori i marredhenjeve me publikun”-Klasa IV/a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje spec.marredh.publikun