BASHKIA MIRDITË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,ndryshuar me VKM nr. .748 dt.19.12.2018, Bashkia Mirditë, shpall pozicionin vacant,

 

  1.  “P/Sektori për marrëdhënjet me jashtë/ publikun dhe TIK”

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur : shpallje p-marr.publikun dhe TIK