BASHKIA MIRDITË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 4, të ligjit Ligj Nr.9780, datë 16.7.2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit” i ndryshuar, ligjit 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore” Bashkia Mirditë shpall procedurat për punësim për pozicionin: