BASHKIA MIRDITË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22,23,24 dhe 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr.243 dt.18.03.2015 “ Për pranimin, levizjen paralele,emrimin dhe periudhen e proves per kategorine ekzekutivete nepunsve civile”, ndryshuar me VKM nr.746 dt.19.12.2018,

Bashkia Mirditë, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin :

  1. Specialist supervizioni sherbimesh publike –B.Mirditë”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje supervizioni