BASHKIA MIRDITË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Mirditë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë dhe Pranim të kandidatëve nga jashtë shërbimit civil për pozicionin :

  •  1(një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të territorit. Kategoria e pagës II-b.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë.18.03.2015, ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Bashkia Mirditë shpall procedurat për plotësimin e një vendi të lirë pune në kategorinë e Mesme drejtuese në këtë pozicion:

  •  Drejtor – Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Tatim Taksave
  • Drejtor i Drejtorisë Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët

    Kategoria e mesme II.b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim per publikim