BASHKIA MIRDITË, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V– “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.19.12.2018, Bashkia Mirditë, shpall pozicionin vakant:

  •  “Përgjegjës Sektori i Njësisë për koordimin e Integrimit Evropian dhe Projekteve”, kategoria III.a1 – në varësi të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët.
  • “Përgjegjës Sektori i Arkiv-Protokollit”, kategoria III.a1 – në varësi të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim per publikim