BASHKIA MIRDITË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 të Këshillit të Ministrave, Bashkia Mirditë shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

1.(një) Specialist – kategoria ekzekutive, klasa IV/a, Sektori i prokurimeve, Drejtoria Juridike, Prokurimeve Publike dhe Rregullit te Brendshem

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallja-specialist