BASHKIA MIRDITË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr. 748, dt.19.12.2018, Bashkia Mirditë shpall 1 (një) vend vakant:

*Përgjegjës i sektorit juridik – Klasa III.a.1 – Drejtoria juridike, Prokurimeve Publike Rregullit dhe Shërbimeve të Brendshme”      

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje per vend pune pergjegjes sektori