BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të neneve 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për  plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”ndryshuar me VKM nr.748 dt.19.12,2018, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

” Drejtor i Drejtorise Planifikimit , Rregullimit dhe Kontrollit teritorit”   

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “njësia përgjegjese e B.njërëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit ,në procedure e levizjes paralele :

 Nuk ka asnjë kadidat që ka aplikuar , per proceduren e levizjes paralele  ,ndaj procedura konsiderohet e mbyllur,për të vazhduar  me proceduren  e  ngritjes në detyrë, bazuar në VKM nr.242 ,dt.18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.19.12,2018.