BASHKIA MIRDITË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 26 të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM Nr. 748 dt.19.12.2015 i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore, pas procedurave të kryera, konform bazës ligjore e normative të sipërcituara, shpall se për pozicionin e punës:

  •  “Përgjegjës’’ pranë Sektorit të Njësisë për Koordimin e Integrimit Evropian dhe Projekteve, në varësi të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, Bashkia Mirditë.

Kandidati fitues, në fazën përmbyllëse të proçedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti për Pranim dhe Ngritje në Detyrë të nëpunësve civilë-Bashkia Mirditë, që ka fituar e do të emërohet në detyrë është: 1. Z. Gjovalin Marfana

Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore, brenda 5 ditëve do të nxjerre aktin e emërimit të nëpunësit të Kategorisë së Ulët Drejtuese në pozicionin përkatës.

 

  • “Specialist për Asetet dhe Pasuritë e Palujtshme”- Sektori i Zhvillimit të Territorit dhe Aplikimeve të Lejeve, Drejtoria Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – B.Mirditë”.

Kandidati fitues, në fazën përmbyllëse të procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit të nëpunësve civilë-Bashkia Mirditë, që ka fituar e do të emërohet në detyrë është: 1. Znj. Edlira Mëhilli

Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore, brenda 5 ditëve do të nxjerrë aktin e emërimit të nëpunësit, Kategoria Ekzekutive, në pozicionin përkatës.

 

  • “Specialist i Mbetjeve Urbane dhe Supervizor i Sipërmarrjeve Private” – Sektori i Planifikimit, Hartimit, Projekteve dhe Monitetorimeve të Investimeve, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët– B.Mirditë

Kandidati fitues, në fazën përmbyllëse të procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti për Pranimin dhe Ngritjen në Detyrë të nëpunësve civilë-Bashkia Mirditë, që ka fituar e do të emërohet në detyrë është:1. Z.Akil Ndoj

Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore, brenda 5 ditëve do të nxjerrë aktin e emërimit të nëpunësit, Kategoria Ekzekutive, në pozicionin përkatës.

 

  • “Specialist Jurist/Inxhinier/Arkitekt” – Sektori i Zhvillimit të Territorit dhe Aplikimeve të Lejeve, Drejtoria Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – B.Mirditë”.

Kandidati fitues, në fazën përmbyllëse të procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit të nëpunësve civilë-Bashkia Mirditë, që ka fituar e do të emërohet në detyrë është: 1. Z.Adenis Dedaj

Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore, brenda 5 ditëve do të nxjerrë aktin e emërimit të nëpunësit, Kategoria Ekzekutive, në pozicionin përkatës.