BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.18.12.2019, Sekretari i Përgjithshëm-B.Mirditë, në cilësinë e  Kryetarit  të KPND, pas procedurave të kryera, konform bazës ligjore e normative të sipërcituara, shpall se për pozicionin e punës:

  • “Drejtor I Drejtorisë Planifikimit, Zhvillimit, Kontrollit të Teritorit dhe Strehimit-B.Mirditë”,

Kandidati  fitues, në fazen përmbyllëse të  procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti për ngritjen në detyrë dhe pranimin të nëpunsve civile-B.Mirditë, që do të emrohet në detyrë është :

 

     1.Zj. Adelina Duka

 

  • “P/Sektori juridik dhe P.Publike” në “ Drejtorinë Juridike, Prokurimet Publike dhe Rregullin e Shërbimet e Brendëshme”

Kandidati  fitues, në fazën përmbyllse të procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti për Ngritjen në Detyrë dhe Pranimin të Nëpunsve Civile-B.Mirditë, që do të emërohet në detyrë është :

     1.Zj. Malvina Marku.

 

Njësia përgjegjëse e  Burimeve Njerëzore, brenda 5 ditëve do të nxjerrë aktin e emërimit të nëpunësit të kategorisë së mesme drejtuese në pozicionin përkatës.