BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 22, 23, 24, 25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për  pranimin, levizjen paralele  periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsëve civil”, ndryshuar me VKM nr.746 dt.18.12.2018,, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

   – Specialist i Njësisë për Kordinimin e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj

  • “Specialist / supervisor sherbimesh –Drejtoria e Finances, buxhetit dhe supervizionit”

Nuk ka asnjë kandidat 

 

  • ”Drejtor Planifikim/Kontroll teritori dhe strehimi social :

Kandidati  fitues ,që ka aplikuar  për  procedurën e  konkurimit – ngritje në detyë, dhe është klasifikuar  paraprakisht nga Njësia përgjegjese,për vijimin e procedurës,është  :

Zj. Adelina Dukaj

Testimi me shkrim do të bëhet ne vendin , daten dhe orarin e pecaktuar, sipas shpalljes se bere me dt. 24.09.2019

 Data e Intervistes  së strukturuar me gojë ,do ti njoftohet konkurentit ,ditën e testimit me shkrim.