BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese të nepunsve civil”ndryshuar me VKM 748 dt.18.12.2018 ”,  Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

  1. “P/sektori sektori juridik dhe prok.publike” – Bashkia Mirditë.

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazen e testimit me shkrim janë:

  1. Malvina Marku

   Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën,orën dhe vendin e publikuar në shpalljen e publikuar me 24.09.2019 .

 

  2.  “Specialist ekonomist /njesia prokurimeve”:

Nuk ka asnjë kandidat/konkurent që të ketë aplikuar dhe të plotësoje kriteret përkatese për vazhdimin e fazave të tjera të konkurimit.

Ky vend pune mbetet vakant dhe procedura do të përseritet nga e para.