BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, ,“Për  pranimin, levizjen paralele  periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsve civil” ndryshuar me VKM nr.746 dt.19.12.2018 ,  Njesia Pergjegjese e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

  • Specialist / ekonomist –sektori juridik/njesia e prokurimeve publike” – Bashkia Mirditë.

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele :

 Nuk ka asnjë kadidat që  ka aplikuar  dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015. 

 

  • Specialist supervizioni sherbimesh-B.Mirdite”,

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele :

 Nuk ka asnjë kadidat që  ka aplikuar  dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015. 

 

  • ”P/sektori juridik dhe prokurime publike” 

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “njësia përgjegjese e B.njërëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit ,në procedure e levizjes paralele :

  Nuk ka asnjë kadidat që ka aplikuar , per proceduren e levizjes paralele  ,ndaj procedura konsiderohet e mbyllur,për të vazhduar  me proceduren  e  ngritjes në detyrë, bazuar në VKM nr.242 ,dt.18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.19.12,2018.

 

  • “Specialist per kordinimin e integrimit europian dhe ndihmen e huaj ” – Bashkia Mirditë.

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele :

 Nuk ka asnjë kadidat që  ka aplikuar  dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015.