BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM PËR MBYLLJE PROCEDURE LËVIZJE PARALELE PAS VLERËSIMIT PARAPRAK.

Në zbatim nenit 22,23,24,25 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive të nëpunsve civil” , ndryshuar me VKM nr.746 dt.19.12.2018, Njësia Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë njofton se për pozicionin :

  • Specialist ndërtimi (inxhinier ndërtimi), kategoria ekzekutive, klasa IV/a.Drejtoria e planifikimit, zhvillimit teritorit dhe strehimit Bashkia Mirditë

Kandidatët e kualifikuar në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele janë :

-Nuk ka asnjë kadidat që ka aplikuar dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015, ndryshuar me VKM nr.746 dt.19.12.2018

 

  • 2 (dy) Specialist për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Tarifave Vendore, kategoria -VI.a
  • 1 (një) Specialist ekonomist, kategoria ekzekutive, klasa IV.a – Sektori i Prokurimeve/Drejtoria Juridike, Prokurimeve dhe Rregullit të Brendshëm

Kandidatët që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta, për të vazhduar konkurimin për testimin me shkrim janë si më poshtë;

1. Anila Bardhok Përkeqi
2. Kristjan Gjovalin Marku

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën, orën dhe vendin e publikuar në shpalljen e publikuar më;08.07.2020
Në rast ndryshimi ore, date apo vendi, kandidatet do të njoftohen individualisht nëpërmjet adreses dhe numrit të kontaktit.

 

  • 1( një) Specialist topograf, kategoria ekzekutive, klasa
    IV/a. Drejtoria e planifikimit, zhvillimit teritorit dhe strehimit.

Kandidati fitues , në fazën përmbyllëse të procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti i përhershëm për pranimin të nëpunësve civile-B.Mirditë , që do të emërohet në detyrë është :

-Nuk ka asnje kandidat qe ka shprehur interes per kete vend pune.
Procedurat e pranimit, për këtë pozicion pune quhet e dështuar për mos-shprehje interesi per këtë pozicion pune.
Njësia përgjegjëse brenda afateve ligjore do bëj përsëri shpalljen për këtë pozicion pune.