BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM FITUESI  PËRFUNDIMTAR, PËR POZICION PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË                             

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, “Për pranimin,levizjen paralele ,periudhen e proves dhe emrimin në kategorinë ekzekutive të nëpunësve civil ”ndyshuar me VKM 746 dt.19.12.2019, Nësia Përgjegjëse e B.Njrëzore, pas procedurave të kryera,konform bazës ligjore e normative të sipërcituara, shpall se për pozicionin e punës:

  • ”Specialist –inxhinier/arkitekt- Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit, Kontrollit teritorit dhe Strehimit social”-B.Mirdite :                                       

 

,pas kryrjes së procedurës së plotë, shpallje pozicion pune ,klasifikim paraprak ,  vijuar me  fazen përmbyllse të  procedurës së konkurimit (testim me shkrim dhe intervisten e strukturuar me gojë),   Komiteti  I përhershëm  për  pranimin të nëpunsve civile-B.Mirditë ,shpall fitues  mbi 70 pikë 1 konkurent  :

 

  1. Dianisa Marashi

 

    Njësia përgjegjëse e burimeve Njërëzore, brenda 5 ditëve punë, nga data e shpalljes fituesit , të bëje ofrimin për  emërimin në detyrë të përsonit përkatës,  konform rregullave të SHC .