BASHKIA MIRDITE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te neneve 22, 23, 24, 25 te Ligjit nr.152/2013, “Per nepunesin civil” i ndryshuar,
VKM-se nr.242 date 18.03.2015, “Per plotesimin e vendeve te lira te punes ne kategorine e
ulet dhe te rnesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.19.12.2018, Njesia e Burimeve
Njerezore ne Bashkine Mirdite njofton se per pozicionin:

  •  Pergjegjes Sektori i Njesise per koordimin e Integrimit Evropian dhe
    Projekteve”, ne varesi te Drejtorise se Burimeve Njerezore, Juridike dhe
    Marredhenieve me Qytetaret

Kandidatet e kualifikuar ne vleresimin paraprak nga Njesia Pergjegjese e Burimeve
Njerezore per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit, ne proceduren e levizjes paralele

Nuk ka asnje kandidat qe ka aplikuar, per proceduren e levizjes paralele, ndaj
procedura konsiderohet e mbyllur, per te vazhduar me proceduren e ngritjes ne detyre,
bazuar ne VKM nr. 242, dt.18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira te punes ne
kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr. 748 dt.19.12.2018.

  • “Pergjegjes Sektori i Arkiv-Protokollit” – ne varesi te Drejtorise se Burimeve
    Njerezore, Juridike dhe Marredhenieve me Qytetaret

Nuk ka asnje kandidat qe ka aplikuar, per proceduren e levizjes paralele, ndaj
procedura konsiderohet e mbyllur, per te vazhduar me proceduren e ngritjes ne detyre,
bazuar ne VKM nr. 242, dt.18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira te punes ne
kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr. 748 dt.19.12.2018.