BASHKIA MIRDITË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim nenit 22, 23, 24, 25 të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr. 243 dt.18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë Ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë njofton se për pozicionet:

  • 2(dy) pozicione “Specialist për Projektet dhe Rininë ” pranë Njësisë për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Projekteve, në varësi të Drejtorisë Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, Bashkia Mirditë.

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

Nuk ka asnjë kandidat që ka aplikuar, për procedurën e pranimit në Shërbimit Civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur.

 

  • “Specialist për Asetet dhe Pasuritë e Palujtshme”- pranë Sektorit të Planifikimit Hartimit Projekteve dhe Monitorimit të investimeve, në varësi të Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territori, Bashkia Mirditë

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

1. Znj. Edlira Mëhilli

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 30.04.2024, në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Godinës së Shërbimit të Qytetarëve, Kati I-rë, ora 14:00. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në të njejtin ambient (si më sipër!), me datë 02.05.2024 ora 11:00.

 

  • “Specialist Jurist/Inxhinier/Arkitekt”- pranë Sektorit të Zhvillimit të Territorit dhe Aplikimeve të lejeve, në varësi të Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Mirditë

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

1. Z. Adenis Dedaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 30.04.2024, në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Godinës së Shërbimit të Qytetarëve, Kati I-rë, ora 14:00. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në të njejtin ambient (si më sipër!), me datë 02.05.2024, ora 11:00.

 

  • “Specialist i mbetjeve urbane dhe Supervizor i Sipërmarrjeve Private” pranë Sektorit të Planifikimit, Hartimit, Projekteve dhe Monitorimeve të Investimeve, në varësi të Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Mirditë

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

1. Z. Akil Ndoj

2. Z. Daisler Pepa

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 30.04.2024, në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Godinës së Shërbimit të Qytetarëve, Kati I-rë, ora 14:00. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në të njejtin ambient (si më sipër!), me datë 02.05.2024, ora 11:00.