BASHKIA MIRDITE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të neneve 22, 23, 24, 25 të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë Ekzekutive”, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë njofton se për pozicionin:

  • “Specialist i mbetjeve urbane dhe Supervizor i Sipërmarrjeve Private” – sektori i Planifikimit, Hartimit, Projekteve dhe Monitorimeve të Investimeve, në varësi të Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Mirditë

Kandidatët e kualifikuar në vlerësimin paraprak nga Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, në procedurën e lëvizjes paralele:

Nuk ka asnjë kandidat që ka aplikuar, për procedurën e lëvizjes paralele, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar me procedurën rekrutimit në Sh.C, bazuar në VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë Ekzekutive” i ndryshuar.

  • “Pergjegjes Sektori Arkiv-Protokoll”, ne varesi te Drejtorise se Burimeve
    Njerezore, Juridike dbe Marredhenieve me Qytetaret- – Bashkia Mirdite

Kandidatet qe plotesojne kushtet per klasifikimin paraprak, per te vazhduar konkurimin per fazen e
testimit me shkrirn jane:

Nuk eshte paraqitur asnje kandidat/konkurent qe ploteson kushtet dhe kriteret e
kerkuara ndaj procedura e ngritjes ne detyre.

 

  • “Specialist i mbetjeve urbane dhe Supervizor i Sipermarrjeve Private” – sektori i
    Planifikimit, Hartimit, Projekteve dhe Monitorimeve te Investimeve, ne  varesi te
    Drejtorise se Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Mirdite

Nuk ka asnje kandidat qe ka aplikuar, per proceduren e levizjes paralele, ndaj
procedura konsiderohet e mbyllur, per te vazbduar me proceduren rekrutimit ne Sh.C,
bazuar ne VKM nr. 243 date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e
proves dhe emerimin ne kategorine Ekzekutive” i ndryshuar me VKM or. 746, date
19.12.2018.