BASHKIA MIRDITË, REZULTATET E VERFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim nenit 22, 23, 24, 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; VKM-së nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese të Nëpunësve Civil”, ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë njofton se për pozicionin:

  •  Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit Të Territorit – Bashkia Mirditë.

Kategoria e mesme drejtuese – klasa II b

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

I vetmi kandidat që ka aplikuar dhe plotëson kushtet për fitues paraprak është:Z.Genc Vladi

Testimi do zhvillohet me dt.23.05.2024, në ambjetet e Bashkisë Mirditë

 

  •  Drejtor i Drejtorisë Burimeve Njerëzore Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët

Kategoria e mesme drejtuese – klasa II b

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

Nuk është paraqitur asnjë kandidat/konkurent që plotëson kushtet dhe kriteret e kërkuara.

 

  • Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Tatim Taksave

Kategoria e mesme drejtuese – klasa II b

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

Nuk është paraqitur asnjë kandidat/konkurent që plotëson kushtet dhe kriteret e kërkuara.