BASHKIA MIRDITË, PLANI VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL

Në mbështetje të Neni 64,gërma J Ligjit Nr. 139/2015,datë 17.12.2015 ‘’Për vetëqeverisjen vendore”, Neneve 18 dhe 19 të Ligiit Nr. 152/2013 ”Për nëpunësin Civil”,i ndryshuar, të pikës Il të VKM-së Nr.108,datë 26.02.2014 ‘’Për płanin vjetor te pranimit ne shërbimin civil’’Vendimit nr.2, datë 08.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Bashkisë Mirditë për vitin buxhetor 2024”; VKB Nr.50, datë 15.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024”,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

PLANI VJETOR PER PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL