Bashkia Mat Verifikim Paraprak

Bashkia Mat Verifikim Paraprak

PER POZICIONET

SPECIALIST I PRONES NE SEKTORIN E MBROJTJES CIVILE DHE PRONAVE

SPECIALIST I TAKSES SE PRONES

SPECIALIST I PROKURIMEVE

SPECIALIST I TATIMEVE

SPECIALIST PER KORDINIMIN E INTEGRIMIT EVROPIAN DHE NDIHMES SE HUAJ

SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE archive (3)