BASHKIA MAT – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Mat shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit të Protokollit dhe Arkivit, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

Niveli i diplomës: Master Shkencor në Shkenca shoqërore

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Arkivi Shpallje Pergjegjes

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

Niveli i diplomës: Master Shkencor, Dega Juridik dhe Ekonomik

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Audit Shpallje Pergjegjes

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Financës në Bashkinë Mat, Kategoria e pagës III-a/1

Niveli i diplomës: Master Shkencor në profilet Financë dhe Ekonomik

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Finance Shpallje Pergjegjes

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

Niveli i diplomës: Master Shkencor në Shkenca Juridike, Ekonomike dhe Inxhinieri (Ndërtimi, Mekanike)

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Infrastruktura Shpallje Pergjegjes

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Zyrave me Një Ndalesë, Sistemeve dhe IT, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

Niveli i diplomës: Master Shkencor në Shkenca Informatike dhe Inxhinieri elektronike

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : IT Shpallje Pergjegjes

 

  • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Bashkiake në Bashkinë Mat Kategoria e pagës II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Sherbimet Shpallje drejtor