BASHKIA MAT – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Juridike në Bashkinë Mat shpall procedurat e lëvizjes paralele, dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist i Urbanistikës pranë Sektorit të të Urbanistikës, Planifikimit dhe Menaxhimit të Territorit, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Afati për dorëzimin e dokumenteve për :

LËVIZJE PARALELE: 24 tetor 2019

PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL: 28 tetor 2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje specialist urbanistike