BASHKIA MAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,
si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në
kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat
shpall procedurat e lëvizjes paralele, dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për
pozicionin:

  • Specialist i Pagave, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe e të
    Ardhurave – Kategoria e pagës IV-a
  • Specialist i Inventarizimit të Aktiveve dhe Normave të Konsumit, në Sektorin e Financës,
    në Drejtorinë Ekonomike dhe e të Ardhurave – Kategoria e pagës IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Fwd_ Shpallje (1)