BASHKIA MAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 9/c, 14/1 e vijues të Ligjit nr.152/2015 “Për
shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të nenit 39 e vijues të VKM-së
Nr.520, datë 25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e e mbrojtjes nga zjarri
dhe shpëtimin”, si dhe të Urdhrit nr.163, datë 12.03.2024 të Kryetarit të Bashkisë “Për
miratimin e strukturës dhe organikës së Bashkisë Mat”, Bashkia e Mat shpall procedurat
e konkurrimit për vendet e lira:

  • Punonjës zjarrfikës (niveli bazë), (tre) pozicione

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallja MZSH