BASHKIA MAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,
si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në
kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat shpall
procedurat e lëvizjes paralele, dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm – Kategoria e pagës IV-a
  • Specialist i Muzeut, në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe
    Arkeologjike, në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a
  • Specialist i Pronës, në Sektorin e Mbrojtjes Civile dhe Pronave, Drejtoria e Mbrojtjes
    Civile dhe Pronave, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a
  • Specialist i Turizmit, në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe
    Arkeologjike, në Drejtorinëe Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Fwd_ Shpallje 2